Laste vastuvõtt

Lasteaia maja
Kiigepõnni õhust vaade

Uute laste vastuvõtt

Lasteaiakoha taotlemise avaldus esitatakse elektrooniliselt Kuusalu valla iseteeninduskeskkonnas Spoku või vallavalitsuse poolt kinnitatud vormikohasel blanketil.

Laste vastuvõtmine lasteaeda ja sealt väljaarvamine toimub Kuusalu Vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

Lapsevanemal on võimalik jälgida oma lapse paiknemist ja liikumist elektroonilises lasteaia järjekorras: soft.sepeks.ee/kuusalu.

Laste vastuvõtmine lasteaeda ja sealt väljaarvamine toimub Kuusalu Vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.
Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Valla lasteaeda võetakse lapsi, kelle enda ja vähemalt ühe vanema elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Kuusalu vald, eelistades võimaluse korral lapsi, kelle samas elukohas elavate sama pere teised lapsed käivad samas lasteaias.

Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi, kes rahvastikuregistrisse ei ole kantud valla aadressiga, eelistades esmajärjekorras vallas alaliselt elavate, seejärel teeninduspiirkonnas töötavate vanemate lapsi.

Lasteaiakoha saajate (ka kohata jääjate) informeerimine toimub igal aastal 1. märtsist kuni 31. maini. Lapsed, kes saavad lasteaiakoha, eemaldatakse järjekorraregistrist lapsevanema poolt jaatava vastuse andmisel.