Kiigepõnni lasteaia eesmärgid

123 eesmärgid

Kiigepõnni lasteaia üldeesmärk

Kiiu Kiigepõnni Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärgiks on tagada lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös.

Üldeesmärgist tulenevalt on Kiiu Kiigepõnni Lasteaia eesmärgid:

 • lapsed on loovad ja julged oma ideede avaldamisel
 • lapsed on sotsiaalselt küpsed ja nad tulevad toime igapäevaelus
 • laste arengut toetab lasteasutuse personali ja lapsevanemate koostöö

Kiigepõnni lasteaia suund ja eesmärgid 2022/23 õppeaastaks

Õppeaasta suund: LAPSEKESKNE AVASTUSÕPE

Aasta moto: Vähem on rohkem!

Aastat läbiv mõte: Anna aega avastada!

Eesmärgid:

 • Laps avaldab oma ideed/arvamust.
 • Laps omandab uusi teadmisi arutledes,  katsetades, avastades ning seoseid luues.
 • Laps teeb koostööd kaaslastega.

Põhimõtted:

 • Arvestame lapse eripäradega, võimetega ja huvidega.
 • Loome rohkem võimalusi lastel tegutseda väikestes gruppides.
 • Võimaldame kasutada erinevaid meeli õppetegevustes.
 • Anname aega avastamiseks, kogemuste saamiseks ja seoste loomiseks. 
 • Loome erinevaid tegevuskeskuseid.
 • Teeme koostööd  ( rühmad, lapsevanemad, lapsed, vald, kogu maja meeskond).

Lasteaia moto

Ma kuulen ja ma unustan.
Ma näen ja ma jätan meelde.
Ma teen ja ma mõistan.