Lasteaia kodukord

Kiiu Kiigepõnni lasteaia kodukord

KINNITATUD

13. märts 2015 käskkirjaga nr 1-5/10
Muudetud: 14.09.2020 kk 1-5/2

 1. Üldsätted

  1.1. Lasteaia kodukord ja tegevus lähtub Eestis kehtivate õigusaktide nõuetest. Lisaks lähtub
  lasteaed oma tegevuses rahvusvahelistest konventsioonidest (sh Euroopa Liidu põhiõiguste
  harta; ÜRO laste õiguste konventsioon), Kuusalu vallas kehtivatest õigusaktidest, lasteaia
  põhimäärusest ja põhiväärtustest.
  1.2. Kui kodukorras puudub regulatsioon mingis valdkonnas, tuleb lähtuda lasteaia arengukavas ja
  õppekavas kirja pandud põhimõtetest ja väärtustest.
  1.3. Kodukord kehtib territoriaalselt kõikjal, kus toimuvad lasteaia õppekavas ja lasteaia/rühma
  tegevuskavas ettenähtud tegevused.
  1.4. Kodukord on lastele, lapse seaduslikule esindajale (edaspidi lapsevanem) ja lasteasutuse
  töötajatele täitmiseks kohustuslik.
  1.5. Lasteaed lähtub kõigis lapsi puudutavates ettevõtmistes lapse või lasterühma parimatest
  huvidest. Iga lapsesse puutuva otsuse tegemisel või tegevuse planeerimisel hinnatakse, mis on
  konkreetse lapse või lasterühma parimates huvides.
  1.6. Lapse heaolu lasteaias tagab lapse pere ja lasteaia koostöö. Lapsevanemad ja külalised käituvad
  lasteaia ruumides ja üritustel, samuti suhtluskeskkonnas (sh. elektroonilises
  suhtluskeskkonnas) lasteaia töötajatega ja omavahel suheldes viisakalt ja väärikalt, olles
  eeskujuks lastele.
  1.7. Mõiste „lasteaia territoorium“ all mõeldakse kodukorras järgmisi alasid: lasteaia siseruumid,
  mänguala õues lasteaia hoovis, lasteaeda ümbritsev roheala ja jalakäijate teed, lasteaia parkla.
  1.8. Lasteaia personal hoiab lapse koduse elu kohta saadud teavet konfidentsiaalsena.
  1.9. Lasteaia kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.
  1.10. Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel (www.kiigeponni.ee) ja on lasteaias
  tutvumiseks paberkandjal kättesaadav.
  1.11. Lasteaia osalustasu ja toiduraha tasuvad lapsevanemad neile esitatud arve alusel Kuusalu
  Vallavalitsuse arvelduskontole järgneva kuu 20. kuupäevaks näidates selgituses lapse nime,
  kelle eest vastavad maksed teostatakse.
  1.12. Võlgnevuse tekkimisel nõutakse see lapsevanemalt välja seadusega ettenähtud korras.

 2. Infovahetus

  2.1. Lasteaia infokanalid on: lasteaia veebileht www.kiigeponni.ee; www.eliis.ee (edaspidi Eliis);
  lasteaia rühmade elektronposti aadressid; rühmades asuvad infotahvlid ning lasteaia üldtelefon
  646 4390
  2.2. Igal hetkel lapse perega ühenduse saamiseks on lapsevanemal kohustus anda lasteaiale
  perekonna kontaktandmed (telefoninumber; e-posti aadress; kodune aadress), täites selleks
  rühmas vastava ankeedi. Kontaktandmete muutumisel teavitab lapsevanem sellest viivitamatult
  rühma õpetajat.
  2.3. Probleemide korral pöördub lapsevanem esialgu rühma õpetaja poole, vajadusel palub abi ka
  direktorilt või õppejuhilt.
  2.4. Laste, lapsevanemate ja lasteaia töötajate isikuandmeid töötleb lasteaed lähtudes lasteaia
  andmekaitsetingimustest ja isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusaktidest.

 3. Lasteaia tööpäev

  3.1. Lasteaed töötab tööpäeviti kell 7.00 –19.00. Valverühm töötab kell 7.00 –7.30 ja 17.45 –19.00.
  Valverühm on lastele, kelle vanemad käivad tööl ja tööaeg ei võimalda lastele varem järgi tulla.
  3.2. Lasteaia lahtiolekuaega lühendatakse uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja
  jõululaupäevale eelneval tööpäeval kolme tunni võrra.
  3.3. Vastavalt vajadusele on lasteaia direktoril õigus liita rühmi ja teha muudatusi töökorralduses
  (suvekuudel, koolivaheaegadel, pühade eelsetel päevadel ja õpetajate/ assistentide
  haigestumisel, koolitusel osalemisel).

 4. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

  4.1. Vanem teavitab rühma töötajat hiljemalt kell 8.00 Eliisi kaudu, kui laps haigestub või ta mingil
  muul põhjusel lasteaeda ei tule. Kui Eliisile vanemal ligipääs puudub, siis võib vanem teavitada
  lasteaia üldtelefonile helistades või saates e-kirja rühma elektronpostkasti.
  4.2. Vanematel on õigus tuua last lasteaeda ja viia ära talle sobival ajal lasteaia päevakava järgides,
  arvestades piisava ajavaruga, et laps jõuaks hommikul lasteaeda tulles ja õhtul lasteaiast koju
  minnes rahulikult riided vahetada. Valverühma lapsele järgi tulles saabub lapsevanem lasteaeda
  hiljemalt kell 18.45.
  4.3. Lapsi lasteaeda tuues ja koju viies sisenevad lapsevanemad rühmade välisuste kaudu, millest
  sisenemiseks kasutada vajadusel uksekella. Vajadusel kasutada sisenemiseks lasteaia peaust.
  4.4. Kui laps sööb hommikusööki, siis palume laps tuua lasteaeda vähemalt 10 minutit enne
  hommikusöögi algust.
  4.5. Kui laps ei söö hommikusööki, siis palume laps tuua lasteaeda vähemalt 10 minutit enne
  päevaplaanis märgitud tegevuse algust.
  4.6. Lasteaiaealine laps tuleb lasteaeda ja lahkub sealt ainult koos saatjaga. Lapsevanem või teda
  asendav isik annab hommikul isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse
  vastu rühma töötajalt. Last lasteaeda tuues ja last koju viies veendub lapsevanem, et rühma
  töötaja on lapse saabumist või lahkumist märganud.
  4.7. Juhul, kui lapsevanem peale lapse vastuvõtmist rühma töötajalt jääb lapsega viibima lasteaia
  alale, loetakse laps lapsevanemale üle antuks.
  4.8. Lasteaia territooriumil koos vanematega toimuvatel ühisüritustel vastutab lapse eest
  lapsevanem.
  4.9. Lasteaed annab lapse üle teisele isikule (kes ei ole lapsevanem) juhul, kui lapsevanem on
  lasteaeda sellest eelnevalt informeerinud või andnud kirjaliku volituse.
  4.10. Alaealisele pereliikmele lapse üleandmise osas langetab otsuse lapsevanem, arvestades lapse
  parimaid huve ja koduteekonna turvalisust. Lasteaial on õigus keelduda lapse üleandmisest
  alaealisele, kui selgub, et lapsevanema otsus on vastuolus lapse parimate huvidega või ohustab
  lapse turvalisust.
  4.11. Eriolukordades, kui vanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada
  rühma töötajat lasteaia kontakttelefonil 646 4390.
  4.12. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma töötaja vanemat peale
  lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapse
  vanematega või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast direktorit. Kui ka siis pole
  lapsevanem lapsele järgi tulnud, teavitab rühma töötaja vallavalitsuse
  lastekaitsespetsialisti/politseid ja järgnevalt käitutakse saadud juhtnööride järgi
  4.13. Kui lapsele järele tulnud isik on lasteaia hinnangul seisundis, mis võib last ohustada (nt
  alkoholi- või narkojoobes), võib temale lapse üleandmisest keelduda ja informeerida olukorrast
  lapsevanemat; ankeetandmetes märgitud teisi kontaktisikuid; vajadusel omavalitsuse
  lastekaitsetöötajat ja politseid.
  4.14. Lasteaia töötajad ei saada ja ei vii lapsi õppekavavälistesse huviringidesse ega too neid sealt
  tagasi.

 5. Riietus

  5.1. Laps tuleb lasteaeda puhaste ja tervete riietega (s.h. riietel töötav tõmblukk või muu kinnitus)
  ning korrastatud välimusega (s.h juuksed).
  5.2. Laps ei tohi kanda ohtlikke riideesemeid (nt pikki salle) ja riietel ei tohi olla ohtlikke detaile (nt
  pikki nööre, aasasid jt), mis võivad mängimise või muu tegevuse käigus põhjustada
  õnnetusjuhtumeid.
  5.3. Lapsel on kapis nii õue kui ka toategevuste vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või
  määrduvad.
  5.4. Lapsel peab olema ilmastikule vastav õueriietus ja jalatsid, sest õues käiakse üldjuhul iga
  ilmaga. Riiete määrdumise eest lasteaed ei vastuta. Lasteaed soovitab varuda eraldi lasteaias
  tegutsemise ja koju minemise õueriided.
  5.5. Lapse tervise huvides on peakate vajalik nii sügis-talvisel kui ka kevad-suvisel hooajal.
  5.6. Lasteaia siseruumides on lapsel jalas libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivad jalanõud,
  mille jalga panekuga ja ära võtmisega saab laps ise hakkama.
  5.7. Liikumistegevuseks on vajalik spordiriietus; saalis kannavad lapsed kummitallaga sokke või on
  paljajalu.
  5.8. Magamiseks on lapsel magamisriided.
  5.9. Isikliku hügieeni huvides on lapsel kapis ja/või riietuse taskus ühekordsed taskurätikud.
  5.10. Juuste kammimiseks on lapsel kaasas kamm/juuksehari. Hommikul lasteaeda tulles on lapsel
  juuksed korrastatud (pikad juuksed patsis).
  5.11. Ehted (kaelaketid, kõrvarõngad jms), mis võivad last ohustada, on lasteaias laste turvalisuse
  huvides keelatud.
  5.12. Hoidmaks ära riiete ja jalanõude kadumist ning vahetusse minemist, on vajalik markeerida
  need lapse nimega.

 6. Lasteaeda toodavate asjade kasutamine

  6.1. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud
  reeglitele. Lasteaed ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.
  6.2. Kaasatoodud mänguasjal peab olema mingi tunnusmärk, mille järgi saaks kindlaks teha selle
  omaniku.
  6.3. Lasteaia tööpäeva lõppedes tuleb oma lasteaeda toodud asjad kaasa võtta, kui pole kokku
  lepitud teisiti.
  6.4. Lasteaeda ei tooda lapsele ohtlikke, hirmu ning tugevat heli tekitavaid ja vägivaldseid mänge
  õhutavaid mänguasju. Lasteaia tegevuses mittevajalikke esemeid (mobiiltelefoni jm tehnilisi
  vahendeid, raha või varalist väärtust omavaid asju) lasteaeda kaasa ei võeta.
  6.5. Talveperioodil võib lapsel lasteaias kaasas olla oma kelk, mis on varustatud lapse ja rühma
  nimega. Lasteaeda kaasa võetud kelkude kadumise või katkiminemise eest lasteaed ei vastuta.
  Kelk võiks soovitavalt olla tavaline plastkelk ilma pidurite, metallosade ja roolita.
  6.6. Laps suhtub hoolikalt isiklikku, teiste laste ja lasteaia varasse ja hoidub selle kahjustamisest.
  6.7. Lapse poolt lasteaiale, lasteaia töötajale või teisele lapsele kuuluva vara kahjustamise või
  hävitamise korral hüvitab kahju selle põhjustanud lapse vanem õigusaktis ettenähtud korras.
  6.8. Lasteaias lapse poolt teisele lapsele või lasteaia personalile tervisekahjustuse tekitamise korral
  vastutab selle eest kahju põhjustanud lapse vanem õigusaktis ettenähtud korras.
  6.9. Sünnipäevade ja muude tähtpäevade puhul võib laps teisi kostitada, arvestades sealjuures laste
  arvuga rühmas. Pakutava osas konsulteerib lapsevanem vajadusel õpetajaga.

 7. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

  7.1. Lapsevanem kasvatab ja arendab last lasteaia igakülgsel kaasabil, sealhulgas osaleb
  lapsevanemate koosolekutel, nõupidamistel ja loengutes ning arenguvestlustel. Hea koostöö
  lapsevanemate ja lasteaia vahel soodustab lapse arengut.
  7.2. Laste toitlustamine lasteaias toimub lähtudes kehtestatud kohustuslikest tervisekaitsenõuetest
  toitlustusele. Lapsi toitlustatakse päevakavaga kindlaks määratud kellaaegadel ja menüü alusel.
  Nädala menüüga saab tutvuda Eliisis ja rühmade infostendidel.
  7.3. Lapsele on tagatud 3 toidukorda päevas: hommikusöök, lõunasöök, õhtuoode. Eeldatakse, et
  laps kasutab kõiki kolme toidukorda. Vanemal on võimalik toidukorrast loobuda kuu põhiselt,
  kui ta teatab sellest ette ja esitab avalduse direktorile üks nädal enne selle kuu algust, mil
  toidukordade muutmist soovitakse.
  7.4. Toiduallergia puhul, mis on kinnitatud arstitõendiga, koostatakse lapsele erimenüü.
  7.5. Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest
  eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda
  ning õppe- ja kasvatustegevuste korraldust.
  7.6. Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös Kuusalu Vallavalitsusega laste
  arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna.
  7.7. Lasteaeda ei lubata silmnähtavalt haiget last, kui õpetaja/assistendi hinnangul võib lapse
  terviseseisund kahjustada lapse enda või teiste tervist.
  7.8. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning
  teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest vanemat ja vajadusel lasteaia direktorit.
  7.9. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Erandkorras (kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral
  määranud lapsele ravimite manustamise) võib lapsevanema vastutusel ning kirjaliku avalduse
  alusel, millele on lisatud arsti juhis, manustada lapsele ravimeid originaalpakendist direktori
  poolt määratud isik.
  7.10. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem õpetajat/assistenti esimesel
  võimalusel.
  7.11. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja
  võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse
  korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi
  kohale jõudmiseni esmast abi.
  7.12. Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest,
  jättes lapse lasteaia töötaja järelevalve alla.
  7.13. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja käte pesemise
  nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.
  7.14. Soodsate ilmastikutingimuste korral toimub võimalikult palju laste tegevusi lasteaias õues.

 8. Turvalisuse tagamine

  8.1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu,
  turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse
  arendamise võimalusi.
  8.2. Välis- ja sisekeskkonna turvalisuse tagamiseks viiakse lasteaias iga-aastaselt läbi riskide
  hindamine ning koostatakse tegevuskava keskkonna parandamiseks. Keskkonna ohutuse ja
  turvalisuse tegevuskava täitmises teostab järelevalvet Terviseamet, tuleohutuse valdkonnas
  Päästeamet.
  8.3. Hädaolukordades lähtutakse tegutsemisel Kiiu Kiigepõnni Lasteaia hädaolukorra lahendamise
  plaanist.
  8.4. Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade
  viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule.
  8.5. Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste
  isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on tõkestatud. Lapsi on keelatud jätta
  järelevalveta.
  8.6. Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad lasteaia personali
  ja laste suhtarvud õigusaktis sätestatud piirnormidele.
  8.7. Laps võib lasteaia hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse
  direktori loal. Selleks täidab ja kooskõlastab õpetaja direktori või õppejuhiga
  õppekäigu/väljasõidu registreerimislehe.
  8.8. Laste lahkumisest lasteaia territooriumilt (õppekäigud, teatrikülastused jne) teavitab rühma
  õpetaja/assistent vanemaid eelnevalt rühma vanemate meililistis või Eliisis ning infostendil.
  8.9. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.
  8.10. Turvalisuse tagamiseks on lasteaia hoones elektrooniline valve.
  8.11. Ohu väljaselgitamiseks ja tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks kasutatakse lasteaia
  õuealal pilti salvestavat jälgimisseadmestikku.
  8.12. Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste
  turvalisus.
  8.13. Lasteaia territoorium on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavale
  transpordile, kellel on vastav luba.
  8.14. Lasteaia territooriumil ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgratastel vaid lükkavad
  ratast käekõrval.
  8.15. Lapse, lapsevanema või lasteasutuse töötaja sobimatu käitumise korral, mis ohustab teiste
  isikute vaimset või füüsilist turvalisust, pöördutakse lasteaia direktori või õppejuhi poole, kelle
  pädevuses on juhtumi lahendamine või selle juhtumi andmine hoolekogule, sotsiaalametnikule,
  lastekaitse spetsialistile või politseile.
  8.16. Lapse nime ja fotode/videote avaldamise lubamine lasteaia stendidel, kodulehel, Eliisis ja
  sotsiaalmeedias (nt rühma suhtlusgrupid) lepitakse rühma töötaja ja vanemaga kokku õppeaasta
  alguses kirjalikult. Väljaspool lasteaeda meedias avaldavate fotode ja videote tegemiseks ning
  avaldamiseks sõlmitakse vanemaga täiendav kirjalik kokkulepe.

 9. Ootused lapse käitumisele

  9.1. Laps juhindub oma käitumises headest kommetest ja tavadest ning riikliku õppekava
  eeldatavatest tulemustest.
  9.2. Laps oma käitumises toetub teadmistele ja oskustele, mis on omandatud kodus ning
  omandatakse edasi lasteaias, ning mis tagavad lapsele suutlikkuse teatud olukordades
  tulemuslikult toimida.
  9.3. Laps käitub eakohaselt, omandades kogemusi, mis muudavad tema käitumist
  eesmärgipärasemaks ning vastutades tegude tagajärgede eest.
  9.4. Laps oma käitumisega peab lugu teistest inimestest, tunneb rõõmu liikumisest, loovast
  eneseväljendusest ja tegevusest, hoiab puhtust ja korda.