Õppe – ja kasvatustegevus

Me usume, et lasteaed on koht kus laps tunneb end turvaliselt, mänguliselt ja loovalt.

Meie motoks on:

Ma kuulen ja ma unustan.
Ma näen ja ma jätan meelde.
Ma teen ja ma mõistan.

Õppekava

Peame oma tegevuses oluliseks lapsekeskseid põhimõtteid ja ideid.

Päevakava

Iga päev peab olema täis rõõmu, põnevust ja seiklusi.

Lõimitud tegevused ja mänguline õpe

Vastavalt koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale on meie lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärgiks lapse mitmekülgse ja järjepideva arengu toetamine koostöös koduga.

Meie lasteaia õppe- ja kasvatustegevus toimub üldõpetuslikku mõtteviisi arvestades, eesti keeles, lõimitud tegevuste ja mängulise õppena.

Peame oma tegevuses oluliseks lapsekeskseid põhimõtteid ning ideid. Laps õpib läbi kogemuste ise tehes ja proovides. Täiskasvanud loovad rühmas lapsele võimalused eduelamuste kogemiseks, kuulavad last ja arvestavad õppetegevuste planeerimisel ning läbiviimisel lapse tunnete, mõtete ning ideedega. Kasutame õppemeetoditena projekt- ning õuesõpet.

Igas rühmas töötab lastega meeskond, kuhu kuulub üks õpetaja ja kaks assistenti. Õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument on lasteaia õppekava.

Kiigepõnni väärtused ja kokkulepped

Kiiu lasteaia väärtuste loetelu