Lapse arengu hindamine

Laste arengu analüüsimise ja hindamise põhimõteteks Kiiu Kiigepõnni Lasteaias on:

 1. Arenguliselt eakohane hindamine

  Kiiu Kiigepõnni Lasteaias on laste arengu hindamise ja analüüsimise aluseks „Arengu jälgimise mäng“ (Rebane; Kirbits; Varik 2011). Õpetaja viib mängu lapsega läbi individuaalselt, soovitavalt kaks korda aastas. Mängu jooksul täidab õpetaja vastava vanuserühma (1,5-2a, 2-3a, 3-4a, 4-5a, 5-6a, 6-7a) lapse arengu jälgimise tabeli ning paneb tabeli teisele poole kirja tähelepanekuid lapse kohta, mis mängu käigus ilmnevad. Tähelepanekud on abiks mängu tulemuste mõistmisel ja arenguvestluste ajal tulemuste tutvustamisel vanematele. Lisaks täidab õpetaja lapse kohta õppeaasta jooksul sotsiaalse arengu jälgimise tabeli, mis on aluseks arenguvestluse läbiviimisel.

 2. Meeskonnatöö

  Kogu meeskond osaleb lapse arengu jälgimisel ja hindamisel. Kiiu Kiigepõnni lasteaias on selleks meeskonnaks rühma õpetajad, õpetaja assistendid, muusika, liikumis- ja kunstiõpetaja ja õppejuht.

 3. Perekonna kaasamine

  Infot lapse arengu kohta jagavad õpetaja ja assistendid lapsevanemale igapäevaste vestluste käigus.  Vähemalt üks kord õppeaastas (kevadel) viib õpetaja  lapsevanemaga läbi ka planeeritud arenguvestluse. Arenguvestlus annab võimaluse õpetajale saada teavet lapse koduse käitumise kohta ning lapsevanemale omakorda lapse tegevusest lasteaias. Arenguvestlus annab tagasisidet lapse arengust ning selgitab lapsevanema seisukohad ja ootused lapse arengu suhtes.

 4. Konfidentsiaalsus

  Lapse ja tema pere kohta kogutud info on konfidentsiaalne. Lapse arengu jälgimise dokumendid kogub õpetaja lapse arengumappi.